RODO

Informacja dotycząca RODO
Zgodnie z nowym Rozporządzeniem UE w sprawie ochrony danych osobowych, stosowanym od 25 maja 2018 roku, uprzejmie informujemy, że Twoje dane kontaktowe udostępnione firmie Studio Filmowe Imperia Film Piotr Jasiołek z siedzibą w 30 – 133 Kraków, ul. Juliusza Lea 116, są przez niego, jako administratora danych osobowych, przetwarzane na potrzeby bieżącego kontaktu a także w celu realizacji umów najmu sprzętu oraz organizacji produkcji filmowych.
Twoje dane będą przetwarzane w celu:
– Realizacji umów najmów sprzętu filmowego na Twoje zamówienie (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 pkt b) RODO) okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów
– organizacji i obsługi planów filmowych realizowanych przez Studio Filmowe Imperia Film Piotr Jasiołek (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów
– obsługi zapytań w związku z wynajmem sprzętu filmowego oraz organizacji produkcji złożone e-mail, telefonicznie przy pomocy portalu społecznościowego lub innymi środkami komunikacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO)
okres przetwarzania: do czasu rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcie zgody)
– realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji (podstawa prawna: art.6 ust.1 pkt c) RODO) okres przetwarzania: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów
– kontaktów biznesowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) okres przetwarzania: przez czas nieoznaczony (do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO)

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować: przesyłając e-mail na adres: biuro@localhost/imperia bądź pisemnie na adres Studio Filmowe Imperia Film Piotr Jasiołek, ul.Juliusza Lea 116, 30 – 133 Kraków.

TWOJE DANE OSOBOWE
Twoje dane nie są nikomu udostępnianie. Dane które posiadamy służą tylko do obsługi naszych zleceń.

Najem sprzętu filmowego.
Do zawarcia umowy najmu sprzętu filmowego potrzebne są Twoje dane jak imię, nazwisko , adres, numer telefonu, nr dowodu osobistego i pesel, NIP, Regon. Skanujemy też dwa dokumenty ze zdjęciem, aby móc zidentyfikować odbiorcę sprzętu i zapobiec ewentualnej kradzieży. Dane podane w umowach i skany dokumentów są przetwarzane wyłącznie przez Studio Filmowe Imperia Film Piotr Jasiołek. Dokumenty przechowywane są w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnym.

Twój udziału w planie filmowym organizowanym przez Studio Filmowe Imperia Film
Twoje dane osobowe obejmujące Twoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu są przekazywane jedynie członkom ekip filmowych na planach, na których będziesz ewentualnie pracować, w dokumencie zwanym „planem pracy” lub „crew call”. Jeśli nie zgadzasz się na to, zgłoś nam ten fakt przed nawiązaniem z nami współpracy.

Obsługa zapytań dotyczących najmu sprzętu filmowego oraz organizacji produkcji
Twoje maile skierowane na nasze adresy firmowe docierają na zabezpieczony serwer. Twój adres mailowy oraz ewentualne inne podane przez Ciebie dane osobowe nie trafią w niepowołane ręce. Twój adres mailowy i inne podane przez Ciebie dane osobowe służą nam jedynie do kontaktu z Tobą celem odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Dane Twojej firmy.
W momencie przekazania nam danych Twojej firmy na potrzeby zawarcia i realizacji umowy lub wystawienia faktury VAT gwarantujemy, że zostaną one użyte tylko do tego celu z zachowaniem pełnej poufności oraz przy użyciu pewnych programów księgowych i fakturowych.

Konsekwencje niepodania danych
W przypadku zapytań podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości odpowiedzi na zapytanie.
W przypadku danych osób, które są stroną umowy lub zamówienia zawartej/-ego z Administratorem podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

Jakie masz prawa i jak możesz z nich skorzystać?
Masz między innymi prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do „bycia zapomnianym”. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką od Ciebie otrzymaliśmy oraz zgłosić sprzeciw.
Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw napisz do nas e-mail albo wyślij żądanie pocztą.

1.Prawo do potwierdzenia przetwarzania
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych.

2.Prawo do sprostowania
Możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne

3.Prawo do bycia zapomnianym
Masz prawo do „bycia zapomnianym”. Oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,
b) przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,
c) wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych (patrz pkt 6 poniżej),
d) zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej,

4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
Możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:
a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

5.Prawo do przenoszenia danych
Możesz zażądać od nas przesłania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, Twoich danych osobowych, które nam wcześniej przekazałeś. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od nas, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych przysługuje Tobie wyłącznie w odniesieniu do tych danych które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

6.Prawo do sprzeciwu
Przetwarzamy zbierane dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych usług, w związku z czym masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim przetwarzanie to dokonywane jest w celu marketingu bezpośredniego. W takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

7.Prawo do skargi
Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego.