Regulamin rentalu

REGULAMIN WYNAJMU SPRZĘTU FILMOWEGO I FOTOGRAFICZNEGO

 1. Warunkiem wynajmu sprzętu fotograficznego i filmowego w Imperia Film jest złożenie zamówienia drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@imperiafilm.pl lub pod numerem telefonu +48 501 254 811 oraz podpisanie umowy wynajmu sprzętu.
 2. Forma zamówienia:
  ▪lista sprzętów;
  ▪data i godzina odbioru oraz zwrotu sprzętu;
  ▪dane kontaktowe Wynajmującego;
  ▪dane do faktury VAT;
  ▪informacje o formie wykorzystania sprzętu, oraz terminach i miejscu zdjęć.
 3. Cennik wynajmu poszczególnych sprzętów jest dostępny na stronie Imperia Film w zakładce “rental”: wypożyczalnia sprzętu filmowego Kraków. Ceny są stałe i nie podlegają negocjacji. W przypadku wynajmu wielu sprzętów na długi czas Imperia Film może uwzględnić możliwość udzielenia rabatu.
 4. Sprzęt przekazywany jest Wynajmującemu po podpisaniu umowy wynajmu i akceptacji stanu technicznego sprzętu. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony sprzęt.
 5. Okres wypożyczenia sprzętów filmowych i fotograficznych jest określony w umowie. Mierzony jest w dobach lub okresie zdjęciowym. Minimalny czas wypożyczenia to jedna doba (24h) liczona od godziny odbioru sprzętu.
 6. W przypadku przekroczenia terminu wynajmu sprzętu zadeklarowanego oraz wpisanego do umowy okresu wynajmu, Wynajmującemu naliczana jest kara umowna w wysokości dwukrotności (200%) ceny zasadniczej (ceną zasadniczą jest cena za wynajem zgodna z cennikiem podanym na stronie) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zwrotu sprzętu ponad okres wynajmu. Jeśli przedłużenie okresu wynajmu następuje za zgodą Imperia Film zamiast kary umownej naliczana jest należność zgodna z cennikiemi. Sporządzony zostaje aneks do umowy.
 7. W przypadku szkody powstałej w trakcie użytkowania sprzętu przez Wynajmującego, zobowiązuje się on do niezwłocznego poinformowania Imperia FIlm o zaistniałym zdarzeniu. W przypadku, w którym Wynajmujący nie zgłosi szkody w trakcie trwania umowy lub w momencie zwrotu sprzętu, Imperia Film może obarczyć Wynajmującego odpowiedzialnością za powstanie ewentualnych uszkodzeń lub zniszczeń sprzętu w przeciągu 24 godzin od momentu zwrotu sprzętu. W obu sytuacjach konieczne jest spisanie Protokołu Szkody.
  ▪ W przypadku zaginięcia lub zniszczenia sprzętu Wynajmujący zobowiązuje się wypłacić Imperia Film równowartość brakującego sprzętu.
  ▪ Wynajmujący jest zobowiązany do ubezpieczenia wypożyczonego sprzętu na własny koszt, lub ujęciu tego sprzętu w liście ubezpieczenia produkcji filmu. Ten zapis dotyczy wynajmów na okresy dłuższe w ramach produkcji filmowych.
 8. Wynajmujący zobowiązuje się uregulować należność za wynajem gotówką w Imperia FIlm w dniu zwrotu sprzętu lub przelewem bankowym w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Podane ceny wypożyczenia są cenami netto, doliczany jest podatek 23% VAT.